INFO:Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/utskarpe/public_html/index.php on line 60

VRET I UTSKARPEN:

Mer vrinfo klikk her

Oppvekst og Nrmiljutvalget!:

For komme til hjemmesiden til Utskarpen Oppvekst og Nrmiljutvalg,Klikk her

E-post til Bygdenytt:

Har du tips, sprsml eller innspill til Bygdenytt? Ta kontakt via vr e-post; bygdenytt@hotmail.com


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/utskarpe/public_html/index.php on line 78

Er du lei av skjitveret s langt i sommer?

Ja
Nei
Vet ikke

J: 75 (64.66%)

N: 35 (30.17%)

V: 6 (5.17%)

116 stemme(r)

Butikkplaner i Utskarpen

Det jobbes pr i dag målrettet mot å etablere butikk i Utskarpen. Bak dette ligger ett betydelig personlig engasjement, der målsettingen er å bidra med det som man kan for å få på plass butikk. Det må etableres ett Eiendomsselskap, hvor vi i bygda går inn som aksjonærer.

Her må vi reise en betydelig egenkapital, noe som må gjøres for å sikre at det blir fornuftige leiepriser til butikken vår i overskuelig fremtid. Når vi har reist nok kapital til dette blir neste steg å etablere ett driftsselskap til selve butikken.

Vi er nå ute og samler inn den reelle investorviljen som foreligger i bygda vår.
Det vi ønsker er en bred oppslutning rundt dette, fordi vi ønsker mange aksjonærer slik at aksjeprisen blir så lav som mulig. Vi ser for oss en aksjepris på 5000,- i eiendomsselskapet og 1000.- i driftsselskapet.

Dette er fordi vi ønsker å gå enda bredere når det gjelder selve butikken.
Det dere må gjøre nå er å ta kontakt slik at vi får på plass den reelle investorviljen.

På denne siden vil dere finne nyheter og annet om butikkplanene.

 

 

Siste nytt om butikkplanene:

01.02.10

Planene om butikk i posthuset
Interimsstyret har i høst og vinter arbeidet sammen med Solveig og Elise Rønning som både har ønske og konkrete ideer til oppstart av butikk og kafé. Solveig og Elise har samarbeidet med Joker, og de fant tidlig ut at posthuset var for lite. Det trengs 300 kvadratmeter, og posthuset ble dermed vurdert for lite og for kostbart å bygge om. Etablering her innebærer også utfylling mot sjøen.


Nybygg på Fallet
De så derfor på muligheten for å få kjøpt lagerbygget og denne tomta av Rolf Solvang, rive og bygge ny butikk. De fikk tegnet butikk/kafé til denne tomta, kostnadsberegnet prosjektet og sjekket ut på plankontoret i kommunen om tillatelse. Arealet på Fallet er regulert til næringsformål og ligger derfor godt til rette for butikkdrift. Rolf Solvang ble gitt et tilbud for tomta, et tilbud som ble ansett realistisk og overkommelig ut fra lønnsomhetsberegninger. Men Rolf Solvang har takket nei til tilbudet, og derfor er alle planer om etablering på Fallet lagt døde fra Solveig og Elise sin side.


Prosjekt Sletten
Solveig og Elise har ikke gitt opp planene om å etablere seg. De er derfor i gang med å forhandle om tomt i krysset ved kystriksveien. Dette arealet er ikke regulert for næringsformål, og prosessen med omregulering vil ta mye lengre tid. Når vi har klart noe mer konkret, vil vi vurdere et nytt allmøte og presentere planene. I mellomtiden jobbes det intenst og planmessig for å få til noe.


Interimsstyret; Initiativtakere;Hans, Knut og Karl, Solveig og Elise

19.06.09

REFERAT INTERIMSSTYREMØTE BUTIKK 17. JUNI 2009

TIL STEDE: Hans, Knut, Karl, Per Magnus og Monica. Fravær: Reidar

Invitert til møtet: Solveig Rønning, June Merete Pedersen og Steinar Kristoffersen

 

 

Interimsstyret annonserte i Rana Blad etter investor(er) i og driver(e) av butikk. Dette førte til at styret fikk en henvendelse fra to unge damer; Solveig Rønning og June Merete Pedersen. Disse har signalisert lyst til å starte opp, og dette møtet var avtalt for å informere dem om hva de ev. går til og hva det innebærer for dem av innskytelse av kapital.

 

I og med det nye som skjer, trekker Per Magnus seg ut av interimsstyret, og Monica er ikke lenger aktuell i prosjektet. De har levert fra seg de papirer de har sittet med som følge av initiativet sitt. Disse har interimsstyret overtatt. Steinar har på møtet signalisert at han er villig til å forlenge avtalen om mulig kjøp av huset, slik at de to nye interesserte får satt seg inn i saken og etablert samarbeid med de partene som trengs.

 

På bakgrunn av dette er situasjonen at de to nye interesserte får tid til å vurdere mulighetene sine og avklare om de vil satse på dette. Interimsstyret holder derfor muligheten åpen og er klar til å gå videre med aksjetegning for å styrke kapitalsida. Men vi tar det praktiske arbeidet litt med ro. Vi går inn i ferietid, og det vil etter hvert bli vanskelig å samle hele styret. Det er derfor realistisk å tenke at ny intensitet i arbeidet først vil skje etter ferien. Vi er innstilt på å støtte opp under arbeidet til de to nye som er inne i bildet.

 

 

19.juni 2009

Karl Olsen

 

17.06.09

Etter avholdt innterrimstyrmøtet i dag ble det klart det finnes 2 nye aktører, som  vurderer å drive prosessen med butikketablering videre.
Det at de vurderer dette ser jeg på som veldig positivt og det åpner på nytt muligheten for at vi skal få butikk i bygda, noe som vi alle  bygdinger er enige om at vi ønsker oss sterkt.
Vi vet jo at det er liv laga for butikk i bygda og ønsker på det sterkeste at de nye aktørene tar en endelig beslutning, om å fortsette prosessen med etableringen.

Monica Helgå

 

17.06.09

Fra initiativtakerne for butikk i Utskarpen                  11.06.09.

 

     Vi innser at vi ikke når de målsettinger vi har for å få etablert butikk i Utskarpen og avslutter vårt engasjement i denne omgang.

    

Vi begrunner avgjørelsen slik:

 

     Vi som initiativtakere for butikk ønsker etter avholdt bygdemøte å inngå en intensjonsavtale med interrimstyre der man planlegger videre arbeid med butikketablering i tråd med de målsettinger som vi hadde.

     Intensjonsavtalen utarbeides fra initiativtakernes side i samarbeid med en engasjert advokat som innehar selskapsrett som spesialfelt. I avtalen fremgår det at intensjonen fra interrimstyret er å tilby Monica Helgå stillingen som daglig leder under de forutsetninger at selskapet etableres i tråd med det initiativet som er tatt.

      Det poengteres tydelig at dette er en absolutt nødvendighet for videre engasjement da forarbeidet for videre butikketablering innebærer prosjekteringskostnader og mange arbeidstimer. Det gis også signal på aksjetegning for 10% av aksjekapitalen i driftsselskapet.

     Dette velger flertallet av interrimstyret å  ikke ta stilling til. Dermed ønsker flertallet av de valgte medlemmer av interrimstyret og det aksjonærfellesskapet de representerer og ikke benytte seg av tilbudet som fremlegges.

     At interrimstyret velger å ikke støtte det initiativet som er tatt gir seg direkte utslag i forhold til innhøsting av nye aksjonærer og vanskeliggjør forhandlinger med større aksjonærer. Da intensjonen for videre butikketablering virker uklart.

 

     Det har kommet for vårt øre at det er blitt fremlagt ett endelig “tilbud” fra resterende interrimstyremedlemmer der de velger å tilby Monica Helgå stillingen som daglig leder i driftsselskapet mot at man investerer 51% av aksjene i driftsselskapet.

     Dette er noe vi har oppfattet som ett forslag og alternativ løsning og ikke som ett endelig tilbud.

     Med de føringer interrimstyret har gitt beløper dette seg på godt og vel 200 000 kroner.

     Vi ønsker ikke å investere i forhold til de føringer som interrimstyret legger opp til Og vi velger å avslutte vårt engasjement som drivere av butikken da vi ikke klarer å etablere god nok kommunikasjon med interrimstyret.

     Vi er enig i at en slik eierskapsmodell kan være like bra, men vi som initiativtakere har utelukkende hatt som målsetting å etablere en bygdebutikk på bakgrunn av at det ikke foreligger noen konkrete drivere som ønsker å investere, samt etablere butikk.

    

     Skal vi få tilbake butikken, må bygda tilrettelegge for dette. Vi er uenig i det som fremkommer av møtereferat på Utskarpen.net der det står at det er uinteressant å sitte med innredningsutstyr for butikkdrift i ett eiendomsselskap. Vi benytter også anledningen til å informere om at møtereferat ikke er gjennomlest og godkjent av møtedeltakere før de publiseres da de inneholder feil og mangelfulle opplysninger.

     Vi beklager på det sterkeste overfor tegnede aksjonærer at utviklingen med butikketablering har tatt en slik vending. Hvis det dukker opp drivere som vil investere i butikk etter interrimstyrets krav, ønsker vi de velkommen.

 

      Per Magnus og Monica Helgå

 

04.06.09

INTERIMSSTYREMØTE BUTIKK 02062009

Til stede: Knut, Reidar og Karl. Hans til stede på telefon.

Ikke til stede: Per Magnus og Monica som var invitert.

 

Det er fortsatt ingen framgang i å skaffe den restkapitalen som skal til for å starte butikk. Interimsstyret ga Monica som initiativtaker tilbud om å være daglig leder under forutsetning av at det ble utarbeidd et budsjett for driftsselskapet og at hun, ev. i samarbeid noen andre, stilte med 51 % av kapitalen til selskapet. Nå har tida gått betydelig ut over den fristen vi satte uten at vi har fått ja. Vi trekker derfor den konklusjonen at det ikke er aktuelt for henne å investere det som trengs.

 

Samtidig er den avtalen vi inngikk med Steinar Kristoffersen om kjøp av hus utløpt. Vi innser derfor at vi ikke nådde fram i denne omgang. Samtidig registrerer vi:

 • Det har vært betydelig vilje i bygda i å investere
 • Mange har et stort ønske om at det startes butikk
 • Egenfinansieringen i eiendomsselskapet er ganske nær tilstrekkelig.
 • Eiendommen er egnet til butikkdrift

 

Det er derfor synd å måtte stoppe arbeidet. Vi har fått forlenget avtalen med Steinar til den 15. juni. Vi går derfor ut og ber andre interesserte melde seg. Dersom noen er villige til å investere i egen arbeidsplass med det beløp som skal til for å starte drift, vil vi i styret følge opp. Dette annonserer vi både på nett og gjennom avisomtale hvis vi får det til.

 

Innen den 15. juni må vi ha noen nye på banen, så her må det handles raskt. Hvis ikke må vi gi beskjed til Steinar om at vi ikke lenger er aktuelle kjøpere. Interimsstyret legger da ned aktiviteten. Skulle det i ettertid komme noen på banen med kapital og interesse, vil vi ta arbeidet opp igjen og lete etter nye løsninger. Vi tilstedeværende på dagens møte er helt samstemte i at det er nødvendig at den som skal drive også må være villig til å investere.

 

Om det skulle vise seg at det kommer noen andre inn i bildet som investorer/drivere, håper vi at det fortsatt er vilje i bygda til å gå inn med kapital i form av aksjetegning. Uavhengig av hvem som måtte ha lyst og vilje til å satse, vil den støtten som er signalisert være avgjørende for om butikk er liv laga.

 

 

Karl A. Olsen

sekretær

 

18.05.09

 

INTERIMSSTYREMØTE BUTIKK 12/5- 2009

Til stede: Per Magnus, Hans, Knut, Reidar, Karl og Jens Kristian.

Jens Kristian var spesielt kontaktet for å være med å diskutere struktur og viktige føringer for organisering av selskapene som er tenkt opprettet.

 

For å informere Jens Kristian om prosessen så langt, ble det gjort en gjennomgang av framdriften:hvordan vi har definert oppdraget;

   1. skaffe avtale for kjøp av eiendom
   2. skaffe nødvendig kapital for kjøp av eiendommen. Egenkapital på 40 % er krevd av banken.
   3. skaffe kapital til driftsselskapet. Også 40 % egenkapital er krevd her.
   4. forsøke å få personer til styreverv i de to selskapene.

 

Det mest avgjørende punktet i arbeidet så langt er å skaffe nok egenkapital. Det har derfor vært en prioritert oppgave å selge aksjer. Vi har gjennomført en dør-til-dør-aksjon for å selge flest mulig. Midler er søkt fra Rana Utviklingsseskap AS der det er gitt avslag med begrunnelse at det ikke gis støtte til butikkdrift fordi det er konkurransevridende. Midler er også søkt fra Nordland fylke der signalene er mer positive. Men det vil uansett ikke være snakk om store støttebeløp. Erfaringene så langt er at vi er nesten i mål med egenkapitalen til eiendomsselskapet, men at det er langt igjen før kapitalen er på plass i driftsselskapet.

 

Aksjesalget i bygda har stoppet opp, og vi erkjenner at vi ikke når i mål med å skaffe kapital denne veien. Vi står derfor ovenfor noen nye valg:

 1. Vi kan stoppe hele prosessen og erkjenne at vi mislyktes.

Vi er samstemte om at dette ikke er ønskelig. Initiativet er godt, og vi er kommet et stykke på vei. Egentlig er det stor vilje i bygda for å gå inn med kapital, og det at vi har reist det meste av kapitalen til eiendommen, er et svært positivt signal fra bygda om at butikk er ønsket.

 1. Vi velger å tilby Monica Helgå stillingen som daglig leder under forutsetning av at hun stiller med 51 % av kapitalen til driftsselskapet. Da må det settes opp et realistisk budsjett som viser kostnadene til innredning/utstyr, varelager og andre driftsutgifter. Det er ikke aktuelt for eiendomsselskapet å eie butikkinnredningen. Vi definerer dette å tilhøre butikkdriften spesifikt og uinteressant å sitte med i ettertid som eiendomsselskap. Vi anbefaler at Monica forhandler med kjedetilknytningen om en leieavtale for butikkinnredningen for å få ned kapitalbehovet. Om Monica ønsker det, kan hun gjerne stille med kompanjong(er) som også stiller med kapital og som kan være ansatt i butikkdriften.

 

Interimsstyret har drøftet forholdet mellom stillingen som daglig leder og kapitalinnskytelse. Dette er den eneste måten nødvendig kapital kan skaffes til veie på og samtidig svært viktig for at den daglige lederen skal få det nødvendige eierforholdet og personlige engasjementet til bedriften.

 

 1. Om Monica Helgå takker nei til dette tilbudet, vil vi gå ut å tilby de samme betingelsene til andre.

Vi er enige om at Monica inviteres til neste styremøte for å få situasjonen avklart.

Neste møte blir ons. 20/5 kl. 20.00.

Karl Olsen

 


28.04.09

INTERIMSSTYREMØTE

Tid: tir. 28/4 – 2009
Til stede: Hans Andersen, Per Magnus Helgå, Knut Rasmussen, Reidar Flønes og Karl Olsen.

Invitert: Steinar Kristoffersen.

 

1. Steinar Kristoffersen var invitert med henblikk på at det kunne inngås en avtale om kjøp av tidligere Posthuset med henblikk på butikk. Steinar signaliserte at han er villig til å selge eiendommen til butikkprosjektet til en pris som han tidligere har antydet overfor initiativtakerne. Det blir derfor inngått en intensjonsavtale om kjøp av eiendommen.

 

2. Siste uke har interimsstyret gått dør-til-dør-aksjon for å selge aksjer. Erfaringen er at aksjetegningen er stoppet ganske kraftig opp og at det er vanskelig å selge. Mange sitter på gjerdet av en eller annen grunn.

Vi har derfor hatt en idemyldring for å nå bedre ut. Vi prøver følgende:

 • vi fortsetter den runden vi er begynt på og følger opp de som er i tenkebåsen
  • vi vil henvende oss til hytteeierne. Reidar skaffer navn og adresse. Karl formulerer et brev til utsendelse. Karl søker også UONU om støtte til et visst kontorhold (annonsering, porto osv.)
  • vi prøver å få kontakt med en del navngitte personer som vi ser for oss kan støtte prosjektet i form av aksjer eller sponsoravtaler
  • Karl søker Rana utviklingsselskap as og Nordland fylke om støtte

3. Det kom oppforslag om å holde en temakveld om tre uker. Da er det ei uke igjen av den tiden vi har gått inn avtale med Steinar om for kjøp av huset, og det burde vært gjort noen avklaringer økonomisk. Vi ser for oss at Merkur stiller med en person for å holde appell eller foredrag om betydningen av nærbutikk. Vi kontakter prosjektet i Aldersundet for å få dem til å stille med informasjon og ideer. I tillegg må vi selv orientere om hvor vi står i prosessen. Per Magnus kontakter Merkur og prosjektgruppa i Aldersundet. Dato bestemmes etter når de aktuelle personene kan stille.

4. Neste uke foretar interimsstyret befaring på bygget vi tenker å kjøpe og ser på hva som må gjøres. (Karl er bortreist)

5. Hans og Reidar sjekker om det fins noen utvidet avkjørselsrett for buss med Vegvesenet.

6. Vi erkjenner at vi må begynne å sirkle inn kandidater til styrene for de to selskapene. Vi har til hensikt å legge fram forslag for generalforsamlingen. Dette vil være alles ansvar.

7. Fra Per Magnus ble det på vegne av Monica lagt fram et forslag til en intensjonsavtale om ansettelse av daglig leder. Denne har vi tatt med oss til gjennomlesing. Noen avtale er ennå ikke inngått. Uansett vil det være en oppgave for det kommende styret å håndtere ansettelser.

 

Neste møte: tir 12/5. Knut kontakter Jens Kristian Rønning og ber han stille på møtet. Vi trenger rådgiving i forhold til organisering av selskapene og eventuelle statutter.

Etter denne planen må det avholdes generalforsamling en gang i begynnelsen av juni. Interimsstyrets mål er at vi da skal ha en finansieringsplan, en avtale om kjøp av huset, og kandidater til styrene for de to selskapene.

 

29/4 2009
Karl A. Olsen
sekretær

 

19.04.09

 

Aksjeliste Eiendomselskapet

Vi har blitt enig om å publisere navnene på de som har tegnet seg på til nå.

Ingen navn blir offentligjort uten godkjennelse.
Antallet aksjer den enkelte har reservert, kommer IKKE til å bli offentligjort.

Dette er de som har garantert for aksjer i eiendomsselskapet, hvor pris pr. aksje er 5000,-

Offentliggjøring av listen på driftsselskapet vil eventuelt bli gjort etter bygdemøtet, men reservering er startet.

Kvalnes Monica og Ole Petter
Helgå Monica og Per Magnus
Halvard Forsbakk
Andersen Frode og Julia
Sommerseth Nina og Einar
Helgå Anne Mari og Sandvær John Charles
Yttervik Snefrid og Martin
Sjonboten Laila og Øystein
Pedersen Oddbjørg
Haukø Hulda Helene og Tor
Saniteten i Utskarpen
Søreng Per og Tverrå Laila
Herbjørn Helgå
Andersen Barbro og Hans
Flønes Reidar
Rønning Oddveig og Ole
Søreng Øystein
Antonsen Bjørnulf
Ragnhild Borgsæther
Ungdomslaget Framhjaalp Nordsjona
Johansen Eva og Terje
Kristoffersen Steinar
Winje Anette og Svinamo Thomas
Rassmusen Grete og Knut
Åsheim Alvin og Vigdis
Nyrud Elsa
Lorntzen Oddbjørg
Straumdal Else
Edvardtsen Viggo
Edvardtsen Trygve
Søreng Reidar
Søreng Ruth og Gunnleik
Søreng Gudrun og Eilif
Ramseng Tove og Ingvar
Gjesbakk Wenche og Kåre-Martin
Fam Åsheim/Jentoft
Søreng Jan og Ytterøy Anne Grete
Hauan Håkon
Olsen Karl
Olsen Lisbeth
Arbeiderlaget
Bygdekvinnelaget
Båtforeninga i Utskarpen
Jensen Eva og Jostein
Kristiansen Randi og Geir
Løkkås Rita og Ulriksen Arve


For påtegning kontakt
Monica og Per Magnus Helgå: 922 49 882
Eller
Knut og Grete Rassmusen: 971 11460

Listen oppdateres fortløpende.

 

19.04.09

 

Vel endt bygdemøte!

.

Det var ca. 70 stykker samlet, alle foto: Lars Kristian Røli

Søndag kveld ble det avholdt ett bygdemøte i Utskarpen. Tema på møtet var ny butikk i Utskarpen. Formålet bak møtet var å se interessen blant bygdefolket om oppstart av ny butikk.

Initiativtakerne bak dette er Monica og Per-Magnus Helgå samt Knut Rasmussen.

.
Initiativtakerne Knut Rasmussen, Monica Helgå og Per-Magnus Helgå

Per-Magnus og Knut orienterte først om hvordan man tenkte seg butikken lokalisert og om eiendomsselskapet. Den aktuelle plasseringen av en evt. ny butikk vil være i det gamle posthuset nedenfor gammel-butikken. Dette hadde med kostnadene for tilrettelegging å gjøre. Selv om gammel-butikken ser større ut, så blir faktisk butikkarealet i gammel-posthuset større.

Man ønsker å stifte ett eiendomsselskap som skal kjøpe gammel-posthuset som deretter bygger om lokalet slik at det egner seg til butikkdrift. Dette eiendomsselskapet blir stiftet som ett aksjeselskap med bygdefolket som aksjeeiere. Deretter stifter man ett driftsselskap som skal stå for selve butikkdriften. Dette driftsselskapet er også beregnet å basere seg på aksjekjøp fra bygdefolket. Men man må ha 40 % egenkapital før man kan gå videre. Det er dette som er hensikten med aksjesalget for begge selskapene. Man trenger totalt 1,8 mil, av dette skal egenkapitalen utgjøre ca. 720 000.

.
Slik ser man for seg at gammel-posthuset blir utseende etter ombygging

Etterpå orienterte Monica Helgå om hva de etter alt å dømme kunne få av tilbud i butikken. Foruten mat ville de sannsynligvis også kunne tilby tipping, utkjøring av varer, apotekutsalg, reseptutlevering av medisin, og kanskje etter hvert også bensinanlegg. Det var visstnok ikke noe problem å gjenetablere ett bensinanlegg.

Post-i-butikk kunne vi bare glemme etter hva Postens ledere hadde bestemt. Det begrunner de i at det aldri hadde kommet en eneste klage fra bygdefolket om at de måtte til Båsmoen for å hente pakke eller brev. Ganske imponerende tilbakemelding, når man vet at Bunnpris på Båsmoen ikke eier system i pakkeutleveringen. Hvor mange ganger har man stått der lenge og ventet på at de skulle finne pakken man skulle hente?

Butikken skal være medlem av en kjede. Kjeden som passet best for dette var Norgesgruppens butikkjede Nærbutikken, som hadde 250 butikker på landsbasis. Denne butikkjeden kan man si er lillebroren til Joker. Disse Nærbutikkene hadde en gjennomsnittlig årsomsetning på 3,2 mil.

Alt dette avhenger i om bygdefolket engasjerer seg for å kjøpe aksjer i butikken. Man kan kjøpe aksjer i driftsselskapet eller i eiendomsselskapet.

Pris per aksje i Eiendomsselskapet er 5000,-

Pris per aksje i Driftsselskapet er 1000,-

Til nå er det solgt 63/100 aksjer i Eiendomsselskapet, mens det er solgt 70/250 i Driftsselskapet.

Det ryktes også at det er flere aktører som er på banen for å få kjøpt gammel-posthuset, vi får håpe og tro at de også ser viktigheten av en butikk i bygda, og vi får håpe at de ønsker å spille på lag med initiativtakerne.

Lars Kristian Røli


07.04.09

 

Bygdemøte

Det blir avholdt bygdemøte på skolen i utskarpen, Søndag 19/4 kl18:00
Tema: Butikk i Utskarpen.
Vi oppfordrer alle til å komme.
 
På vegne av bygdefolket
 
Monica og Per Magnus Helgå samt Knut og Grete Rassmusen


01.04.09

 

Nordsjona 1-04 2009

Hei alle lag og foreninger i Utskarpen og området rundt.
Som dere vet så er det planer om å starte ny butikk i Utskarpen.
Dette er veldig positivt for bygda og bør støttes av så mange som mulig.

UL Framhjølp har  på møte i kveld vedtatt å være med i eiendomselskapet .
Framhjølp sier seg villig til å kjøpe 2 andeler a kr. 5000 pr stk.
Ungdomslaget utfordrer de andre lagene i området til å kjøpe andeler i selskapet.

Leder, Nils Forsbakk

 

25.03.09

Til alle som ønsker seg butikk i Utskarpen.

Bakgrunn.
Det jobbes pr i dag målrettet mot å etablere butikk i Utskarpen. Bak dette ligger ett betydelig personlig engasjement, der målsettingen er å bidra med det som man kan for å få på plass butikk.

Muligheten for lønnsomhet
I Utskarpen skolekrets har vi ca 950 innbyggere fordelt i alle aldrer. Kun basert på innbyggertallet vil dette kunne gi en omsetning på:                                                          23000,- i forbruk pr innbygger x  950 innb =  21850000 pr.år. Tall er hentet fra merkur programmet som er ett statlig foretak som ligger under kommunal og regionaldepartementet. Det er opprettet kontakt med selskapet og de har allerede vært her og sett på mulighetene for butikkdrift. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger og de er behjelpelig med oppstarten og gjennomføringen.
Dette sier en god del om mulighetene for lønnsomhet.

Hvorfor har vi ikke butikk når slike tall foreligger?
Hovedårsaken til dette er handelslekkasjen til Mo og Nesna, ettersom veldig mange pendler dit på jobb. Derfor må vi være realistisk i forhold til omsetning, selv om vi har fått forslag på tollstasjon både i bustneslia og på sjonfjellet.
Vi bør i første omgang satse på NÆR, en butikk under norgesgruppen som er “lillebroren” til den mer kjente joker. En butikk som opererer med fornuftige priser og der det vil bli enklere å oppgradere til Joker når/hvis dette blir aktuelt. Foreløpige beregninger tilsier at det bør være en omsetning på ca 7 millioner for at butikken skal være bærekraftig, men her har vi viktige faktorer som husleiekostnader og varegjennomstrømming å ta hensyn til så den kan nok være noe lavere og allikevel overleve.

På bakgrunn av at det foreligger en viss risiko for omssetningssvikt, må det være en bred oppslutning i bygda for få på plass butikk.

Målsetting
-Å løse de utfordringer som må løses for å få butikk i Utskarpen slik at vi kan høste av alle de fordelene dette gir når butikken er på plass.
-Å ta på seg ansvaret for selve utførelsen av butikkdriften før den starter, når den starter og når den har kommet i gang.

Hva gjør vi?
Vi jobber med en løsningsmodell som vi har stor tro på og som vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på. Vi ser på dette som den eneste bærekraftige løsningen.
Etter anbefalinger fra ulike hold jobber vi med å få butikk i “posthuset” på nersiden av veien i forhold til gamle butikken. Her ligger det beste utviklingspotensialet i forhold til plassering av bensinpumper, større lokaler, parkeringsmuligheter, båttrafikk etc.

Vi vurderer tilbakemeldingene så langt i prosessen til å være så positive at det er verd å kjøre løpet helt ut. Hvis alle forutsetninger kommer på plass.

Løsningsmodellen.
Det må etableres ett Eiendomsselskap, hvor vi i bygda går inn som aksjonærer. Her må vi reise en betydelig egenkapital, noe som må gjøres for å sikre at det blir fornuftige leiepriser til butikken vår i overskuelig fremtid. Når vi har reist nok kapital til dette blir neste steg å etablere ett driftsselskap til selve butikken.

Vi er nå ute og samler inn den reelle investorviljen som foreligger i bygda vår.
Det vi ønsker er en bred oppslutning rundt dette, fordi vi ønsker mange aksjonærer slik at aksjeprisen blir så lav som mulig. Vi ser for oss en aksjepris på 5000,- i eiendomsselskapet og 1000.- i driftsselskapet. Dette er fordi vi ønsker å gå enda bredere når det gjelder selve butikken.
Det dere må gjøre nå er å ta kontakt slik at vi får på plass den reelle investorviljen.
Hvis det viser seg å være stor nok investorvilje vil det bli oppnevnt ett interimsstyre som skal drive prosessen videre mot konstituerende generalforsamling.
Vi vil også be om tilbakemelding fra personer som kan si seg villig til å sitte i ett slikt styre. Og alle andre som føler de har noe å bidra med.

 

Til slutt vil vi opplyse om at vi har en ganske god liste med personer som ønsker å investere, men vi trenger fortsatt mange.

Så alle med ønske om å bidra til å få butikk i bygda, eller har spørsmål, vennligst ta kontakt med meg.

Monica Helgå               922 49 882 etter kl 16.00